永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Netafim – systemy nawadniania w ofercie Agrosimex

               Agrosimex oficjalnym dystrybutorem Netafim

               Firma Agrosimex zosta?a oficjalnym dystrybutorem produktów firmy Netafim w Polsce. Dzi?ki tej wspó?pracy oferta naszej firmy poszerzy si? o szereg najwy?szej jako?ci produktów do budowy systemów nawadniaj?cych.

               neatfim - agrosimex dystrybutor

               Netafim – informacje o firmie

               Netafim to ?wiatowy lider w dziedzinie projektowania i produkcji systemów, urz?dzeń i materia?ów do nawadniania. Pocz?tki firmy si?gaj? roku 1965, kiedy to na pustyni Negev w Izraelu podj?to próby nawadniania upraw w ekstremalnych warunkach. Dzi? Netafim dzia?a w 110 krajach ?wiata i dostarcza systemy irygacyjne dla milionów rolników.

               Netafim w liczbach

               110 – liczba krajów, w których obecnie dost?pne s? produkty firmy Netafim

               29 – w postaci tylu filii dzia?a firma

               17 – w tylu zak?adach powstaj? produkty Netafim

               10 000 000 – to powierzchnia hektarów ziemi, za nawodnienie których odpowiada dzi? firma Netafim

               150 mld – tyle linii kropluj?cych Netafim wyprodukowa? dla ponad 2 mln plantatorów

               Nawadnianie upraw od ?ród?a wody do ro?liny

               Netafim oferuje urz?dzenia do budowy kompletnego systemu nawadniania – od ?ród?a wody a? po urz?dzenia końcowe dostarczaj?ce j? a? do korzeni ro?liny. Oferta obejmuje tak?e sprz?t do precyzyjnego dozowania nawozów wraz z wod?, czyli fertygacj?.

               • Linie kropluj?ce
               • Ta?my kropluj?ce
               • Kroplowniki
               • Zraszacze
               • Mikrozraszacze

               Mottem Netafim jest pomaganie rolnikom uprawia? wi?cej, zu?ywaj?c mniej zasobów – ?grow more with less”.

               Dowiedz si? wi?cej o historii firmy Netafim

               Systemy nawadniaj?ce Netafim

               Netafim dla upraw pod os?onami

               W uprawie ro?lin pod os?onami takimi jak szklarnie czy tunele niezb?dne jest zapewnienie ro?linom odpowiedniej dost?pno?ci wody, sk?adników od?ywczych i utrzymanie parametrów klimatycznych.

               Rozwi?zania dostarczane przez Netafim cechuje najwy?szy poziom jako?ci i precyzji. Kontrolowane nawadnianie i fertygacja – poprzez podanie zadanej ilo?ci wody i nawozów – pozwalaj? na osi?ganie wy?szych plonów o lepszej jako?ci.

               Z kolei urz?dzenia ch?odz?ce i nawil?aj?ce Netafim pozwalaj? na prowadzenie uprawy w optymalny sposób. Urz?dzenia cyfrowe pomagaj? w automatyzacji i monitorowania ca?ego procesu.

               Produkty polecane do nawadniania w uprawach pod os?onami:

               Netafim dla upraw polowych i warzyw

               Precyzyjne systemy do nawadniania i fertygacji upraw pozwalaj? na dostarczenie ro?linom dok?adnie takiej ilo?ci wody i sk?adników pokarmowych, jakiej potrzebuj?. To umo?liwia gospodarstwom osi?gni?cie wy?szych plonów w ka?dym sezonie przy utrzymaniu kosztów pod kontrol?.

               Nawadnianie i fertygacja za pomoc? rozwi?zań Netafim pozwalaj? na osi?ganie wy?szych, bardziej jednorodnych plonów i utrzymanie lepszej kondycji ro?lin niezale?nie od panuj?cej pogody.

               Niekorzystne warunki pogodowe takie, jak przymrozki, susze, czy fale upa?ów s? wyzwaniem dla wielu gospodarstw. Precyzyjna irygacja pozwala na zmniejszenie tych ryzyk poprzez podawanie zaplanowanych ilo?ci wody i nawozów do korzeni ka?dej ro?liny przez system nawadniaj?cy.

               Narz?dzia cyfrowe umo?liwiaj? nam zaplanowanie, monitorowanie, kontrolowanie i podj?cie koniecznych interwencji w ca?ym systemie nawodnieniowym.

               Produkty polecane do upraw polowych i warzywnych:

               • Linie kropluj?ce Netafim
               • Ta?my kropluj?ce Netafim
               • Zraszacze MegaNet
               • Zraszacze SpinNet
               • Kroplowniki PCJ CNL z kompensacj? ci?nienia i antykapaczem

               Netafim dla upraw sadowniczych

               Uprawy sadownicze wi??? si? z du?ymi inwestycjami i du?ym ryzykiem. Precyzyjne nawadnianie i fertygacja mo?e s?u?y? osi?ganiu wy?szych, bardziej jednorodnych plonów i utrzymaniu zdrowych ro?lin – niezale?nie od niekorzystnej pogody – w ka?dym sezonie.

               Aries – ta?my i linie kropluj?ce

               Wyzwania dla uprawy owoców takie jak fale upa?ów, przymrozki, susza, inwazje szkodników to czynniki, których skutki mog? by? wyeliminowane lub ograniczone za pomoc? systemów nawadniaj?cych Netafim.

               Instalacja nawodnieniowa umo?liwia dostarczenie ka?dej ro?linie sk?adników od?ywczych i wody prosto do systemu korzeniowego. Rezultatem jest nie tylko wi?kszy przychód z osi?gni?tego plonu, ale tak?e oszcz?dno?ci wody, nawozów, pracy i ?rodków ochrony ro?lin.

               Produkty polecane do upraw sadowniczych:

               • Linie kropluj?ce Netafim
               • Ta?my kropluj?ce Netafim

               Systemy nawadniaj?ce Agrosimex

               Zapraszamy do kontaktu z Dzia?em Nawodnień w firmie Agrosimex. Nasi specjali?ci udziel? Państwu informacji o w?a?ciwo?ciach produktów, pomog? w zaprojektowaniu i doborze urz?dzeń.

               nawodnienia@agrosimex.com.pl

               Produkty Netafim dost?pne s? w hurtowniach i wybranych sklepach sieci Agrosimex, a tak?e u partnerów handlowych.

               Pomo?emy Państwu znale?? odpowiedzi na pytania:

               • Jak zaprojektowa? system nawadniania?
               • Jak zaprojektowa? nawadnianie kropelkowe?
               • Jakie linie kropluj?ce dobra? do danej uprawy?
               • Jak skonstruowa? system antyprzymrozkowy?

               Share this story

               Szczególnie polecamy

               Tanaris

               Tanaris - herbicyd selektywny o dzia?aniu uk?adowym, stosowany doglebowo i...

               ?Sprawd?

               Startus Active Duo

               P?ynny nawóz organiczno-mineralny z kwasami humusowymi, który aktywizuje rozwój systemu...

               ?Sprawd?

               Pictor 400 SC

               ?rodek grzybobójczy opracowany specjalnie do ochrony rzepaku. Po??czenie substancji czynnych...

               ?Sprawd?

               Pastor 80 WG

               Fungicyd do stosowania zapobiegawczego w ochronie jab?oni, gruszy, wi?ni,?czere?ni, maliny,...

               ?Sprawd?

                        
                        

                             explore

                             Real estate

                             Technology

                             search for

                             Real estate

                             Buy a car

                             Buddhism

                             aviation

                             Buddhism