永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Filtr dyskowy Typhoon

               Filtr dyskowy Typhoon – charakterystyka

                

               Typhoon to filtr dyskowy odpowiedni do filtracji piasku i cz?stek organicznych.?Typhoon jest produkowany z surowców, które czyni? filtr odpornym na up?yw czasu, promieniowania s?onecznego i chemikaliów, które s? stosowane w dzisiejszym rolnictwie, zapewniaj?c lekk?, ale solidn? konstrukcj?. (Korpus PA, kartrid?e dyskowe PPC, zacisk INOX).??W sytuacji, gdy nat??enie przep?ywu nie przekracza potencja?u filtra, ale woda ma wysokie st??enie cz?stek organiczno-nieorganicznych, a odst?py mi?dzy etapami oczyszczania s? zbyt cz?ste, wówczas równoleg?e po??czenie dwóch lub wi?cej filtrów Typhoon jest ?atwym i ekonomicznym rozwi?zaniem problemu.

                

               Filtr dyskowy?Typhoon – dzia?anie

                

               Typhoon ma efektywn? filtracj? w szerokim zakresie pr?dko?ci przep?ywu bez problemów, dzi?ki nowatorskiemu regulatorowi pr?dko?ci wody, który pozwala filtrowi na osi?gni?cie efektywnego hydrocyklonu bez wzgl?du na przep?yw. Gdy woda dostaje si? do filtra, kieruje si? on przebiegiem wewn?trznej spiralnej formacji, co powoduje ruch okr??ny wody w filtrze, przechodz?cej przez kaset? z dyskiem.

               Ci?g?y okr??ny ruch hydrocyklonu wodnego wymusza usuwanie cz?stek nieorganicznych i piasku z kartrid?a dyskowego, co pozwala na zwi?kszenie i bardziej efektywn? powierzchni? filtruj?c?.Czyszczenie odbywa si?, gdy ró?nica ci?nień jest bliska 1,0 – 1,2 bara. Filtr wyposa?ony jest w dwie podstawy do manometrów. Dla prawid?owego dzia?ania i ?ywotno?ci najlepiej jest utrzymywa? filtr zgodnie z zaleceniami producenta.

               Jak mog? zamówi?

               Sklep internetowy

               Sprawd?

               Zadzwoń do nas

               Wype?nij formularz

               Sklepy stacjonarne

               Znajd?

                        
                        

                             Second-hand housing

                             Finance

                             Second-hand housing

                             education

                             Blog

                             Finance

                             news

                             news

                             Second-hand housing