永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Imidan 40 WG

               Imidan 40 WG jest ?rodkiem owadobójczym o szerokim spektrum dzia?ania. Zwalcza owady znajduj?ce si? we wszystkich fazach rozwojowych – od jaj po doros?e osobniki. Optymalne efekty osi?gane s? przy zastosowaniu ?rodka w fazie tzw. ?czarnej g?ówki”.

               Imidan 40 WG – Dzia?anie

               • Imidan jest ?rodkiem dostosowanym do integrowanej produkcji.?Nie jest uci??liwy dla ?rodowiska i nie akumuluje si? w glebie.
               • Imidan 40 WG?jest absorbowany przez warstw??woskow? ro?lin, co zabezpiecza przed?sp?ukiwaniem ?rodka i zwi?ksza jego dost?pno???dla zwalczanych owadów.
               • Fosmet – substancja o 2 torowym mechanizmie dzia?ania, z grupy insektycydów fosforoorganicznych
               • Szybki efekt zwalczania szkodników w ró?nych stadiach rozwojowych: jaja, larwy i osobniki doros?e
               • Insektycyd o dzia?aniu kontaktowym i ?o??dkowym
               • Idealne rozwi?zanie dla programów zapobiegania powstawaniu odporno?ci
               • Tolerancyjny dla fauny po?ytecznej

               Imidan 40 WG – Stosowanie

               • ?rodek owadobójczy w formie granul do sporz?dzania zawiesiny wodnej,
               • o dzia?aniu?kontaktowym i ?o??dkowym, przeznaczony do zwalczania owocówki jab?kóweczki w sadach?jab?oniowych i gruszowych.
               • Na ro?linie dzia?a powierzchniowo

               Jak mog? zamówi?

               Sklep internetowy

               Sprawd?

               Zadzwoń do nas

               Wype?nij formularz

               Sklepy stacjonarne

               Znajd?

                        
                        

                             Information

                             mailbox

                             Buy a car

                             Real estate

                             culture

                             Celebrity

                             Second-hand housing

                             aviation

                             mailbox